Uitgangspunten

  • Iedere leerling heeft recht op een passende onderwijsplek.
  • Uitgaande van de vraag “wat heeft de leerling nodig?”, spannen de scholen zich in om zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs te houden.
  • Iedere school hanteert een handelingsgerichte benadering en streeft naar vroegtijdige signalering.
  • Waar extra ondersteuning nodig is wordt ingezet op preventieve ondersteuning in plaats van curatieve ondersteuning. Hierbij werken jeugdhulp en onderwijs planmatig samen.
  • Scholen spannen zich in om vanuit een integrale benadering, daar waar nodig, curatieve ondersteuning daadkrachtig en efficiënt te realiseren.
  • Ouders-verzorgers zijn medeverantwoordelijk voor het effectief uitvoeren van de OPP´s (Ondersteuning Perspectief Plannen). Zij worden altijd betrokken bij de besluitvorming rond het plannen van passende ondersteuning.
  • Budget voor passend onderwijs komt zoveel mogelijk terecht bij leerlingen.
  • De scholen en het samenwerkingsverband verzamelen gericht  en in overleg met elkaar relevante data om beleid te kunnen bepalen en bijsturen.
  • Het samenwerkingsverband faciliteert de invoering van passend onderwijs zonder overbodige bureaucratie en/of administratieve last.
  • Alle partners respecteren het ‘gentlemens-agreement dat bij verwijzing van leerlingen het principe geldt:  ‘Geld volgt de leerling’.

Submenu