Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20-12-2019

Wie zijn we?

Het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland heeft als kernactiviteit zorgen dat alle leerlingen een passende plek krijgen in het onderwijs. Het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland is een zelfstandige organisatie. De wet beschrijft dat het samenwerkingsverband een zelfstandige wettelijke taak heeft. In privacy termen is het samenwerkingsverband een ‘verantwoordelijke’, en dus zelf verantwoordelijk voor de gegevens van leerlingen. De wet regelt tevens dat een school gegevens mag uitwisselen met het samenwerkingsverband. Bij onze dienstverlening verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

telefoon: 0251-822540
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.swvvomk.nl
postadres: Antillenstraat 21, 1944 XA Beverwijk

Waarom dit statement?

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Soorten gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt van de bij het samenwerkingsverband aangemelde leerling. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

Persoonlijke kenmerken zoals BSN-nummer, leeftijd, geslacht en nationaliteit
Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzonder gevallen) zoals veroordelingen, strafrechtelijke maatregelen en administratieve sancties
Leefgewoonten zoals levensstijl, roken en alcohol
Samenstelling van het gezin zoals informatie van ouders, broertjes en/of zusjes en burgerlijke staat
Vrijetijdsbesteding en interesse zoals hobby’s en sporten
Gegevens betreffende financiële producten zoals verzekeringen, kredieten, spaarrekeningen, hypotheken
Vrije tijd en interesses zoals hobby’s en sporten
Opleiding en ontwikkeling zoals school van herkomst, instellingen en beoogde diploma’s
Beroep en betrekking, zoals stageplekken.
Beeldopnamen, zoals foto’s die scholen opnemen in het dossier en delen met ons
Gezondheid en genetische gegevens zoals diagnoses, behandelingen, grensoverschrijdend gedrag en handicaps om een passende plek te kunnen vinden
Psychische gegevens zoals de gesteldheid van een leerling om een passende plek te vinden
Ras- of etnische afkomst. Dit wordt gedeeld in het dossier en gebruiken wij om evt. een tolk te organiseren of in geval van ISK (internationale schakeling klas) of nieuwkomersklas.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

Onderwijs

De verwerking van persoonsgegevens doen wij ten behoeve van de realisatie van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen in de regio van het samenwerkingsverband opdat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
De persoonsgegevens kunnen verder geanonimiseerd en niet meer herleidbaar tot een persoon gebruikt worden voor door het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerlandgeorganiseerde onderzoek matige doeleinden inzake de ondersteuningsvraag van scholen en het aanbod van het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland, alsmede ten behoeve van beleidsvoering ter verbetering van de kwaliteit noodzakelijk om doelstellingen goed uit te kunnen voeren. Hierbij worden geen gegevens verwerkt die betrekking hebben op naam, adres, postcode of gegevens die in combinatie met elkaar herleidbaar zijn tot betrokkene.
Het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland is bevoegd zonder toestemming van de leerling dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger algemene en bijzondere persoonsgegevens van de leerling te verwerken, ten behoeve van:

Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen;

het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs of tot het voortgezet speciaal

Onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;

het beoordelen of leerlingen zijn aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;
het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, waaronder het bieden van orthopedagogische/didactische ondersteuning (OPDC) aan de leerling.

Algemene doeleinden:

De werving, selectie en administratie van personeel. Beheer van dossiers van leerlingen en de administratie van toelaatbaarheidsverklaringen.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. De wet passend onderwijs (artikel 18a lid 13 Wpo, artikel 17a Wvo) heeft dit geregeld door onder meer te bepalen dat het samenwerkingsverband bevoegd is om zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens mag verwerken die nodig zijn voor het vervullen van de wettelijke taak van het samenwerkingsverband.

Die grondslag is voor samenwerkingsverbanden primair gelegen in de wettelijke verplichting om taken uit te voeren ten behoeve van de aangesloten schoolbesturen. Het gaat wettelijk om 3 taken in dit verband:

 • Het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot (voortgezet) speciaal onderwijs;
 • Het geven van adviezen aan de aangesloten scholen over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen;
 • De toekenning van middelen voor extra ondersteuning en -voorzieningen aan scholen, ten behoeve van de ondersteuning van leerlingen.

De wetgever geeft voor het vervullen van deze taken in de wet passend onderwijs een wettelijke grondslag aan samenwerkingsverbanden om hiertoe persoonsgegevens te bewerken. Voor bovenstaande drie taken mogen samenwerkingsverbanden en aangesloten scholen/schoolbesturen zonder toestemming van ouders persoonsgegevens uitwisselen. Ouders dienen wel op de hoogte te zijn van het feit dat dit gebeurt en moeten in staat worden gesteld om gegevens in te zien of te corrigeren.

Noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang/gerechtvaardigd belang. Naast de wettelijke grondslag formuleert de AVG ook de grondslag 'Gerechtvaardigd belang'. Ook hiervan kan sprake zijn bij passend onderwijs. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen een samenwerkingsverband en een school of een derde partij (bijvoorbeeld een jeugdhulpinstelling) kan nodig zijn om voor de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces te realiseren, om thuiszitten tegen te gaan, etc. Samenwerkingsverbanden zullen in het kader van het tegengaan van thuiszitters ook gegevens verwerken op basis van overleg met bijvoorbeeld gemeenten en leerplicht. Dit zal nodig zijn vanwege het algemeen belang dat hiermee is gediend en heeft ook een wettelijke basis omdat samenwerkingsverbanden wettelijk verplicht zijn om de Onderwijsinspectie te informeren over aantallen en duur van thuiszitters.

De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

Op basis van overeenkomst: te denken valt aan arbeidsovereenkomsten

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland bewaard tot drie jaar na afloop van: 1. de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het (voortgezet) speciaal onderwijs; 2. de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; 3. de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school, voor zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de leerling te verwerken.
De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de gegevens op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland en de deskundigen, bedoeld in artikel 18a Wpo lid 11 en in artikel 17a Wvo lid 12.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • Overleg met onze Functionaris Gegevensbescherming mevrouw S. Peperkamp te bereiken via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnummer 0251-822540;
 • Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Dit heeft dan te maken met de wet- en regelgeving waar wij ons als organisatie aan dienen te houden. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland via een coderings- en wachtwoordbeveiliging de verschillende personen toegang geven tot bepaalde gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun werkzaamheden dit vereisen.

Eenieder die werkzaam is bij het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo'n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen: 

 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener.

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken en/of wettelijk zijn bepaald. Dit leggen wij, voor zover noodzakelijk vast in schriftelijke overeenkomsten. 

8. Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

9. Functionaris Gegevensbescherming

Het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland wijst een Functionaris Gegevensbescherming aan die op basis van een dienstverleningsovereenkomst de wettelijke taken verricht die horen bij deze functie.

10. Register van verwerkingsactiviteiten

Het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden.

11. Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement. 

12. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met onze functionaris gegevensbescherming. 

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl