Passend aanbod onderwijs

De scholen binnen het Samenwerkingsverband beschrijven hun ondersteuningsaanbod in een ondersteuningsprofiel. Daarin staat wat zij hun leerlingen kunnen bieden. Het samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland heeft de visie en het dekkend aanbod beschreven in het Ondersteuningsplan. In het Ondersteuningsplan staat onder andere beschreven:

  • hoe de scholen met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd.
  • welke basisondersteuning elke school binnen het samenwerkingsverband biedt.
  • hoe de beschikbare middelen worden verdeeld.
  • op welke wijze verwijzing naar het speciaal onderwijs plaatsvindt.
  • hoe ouders geïnformeerd en betrokken worden.

Submenu