Er zijn vier besturen van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs bij het Samenwerkingsverband aangesloten. Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (het SVOK), het Clusius College, Heliomare Onderwijs, Aloysiusstichting en Ronduit. Het samenwerkingsverband valt verder binnen de grenzen van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum.

De scholen binnen het samenwerkingsverband beschrijven hun ondersteuningsaanbod in een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat wat zij hun leerlingen kunnen bieden. Deze zijn terug te vinden op de website van de school. Het samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland heeft de visie en het dekkend aanbod beschreven in het Ondersteuningsplan. Daarnaast is er een overzicht beschikbaar van de extra ondersteuning en (bovenschoolse) voorzieningen binnen het samenwerkingsverband  pdf Voorzieningen SWV VO MK dekkend aanbod (172 KB)

Interne trajectvoorziening

Alle reguliere scholen, behalve het Forta, hebben binnen hun bestaande ondersteuningsstructuur een interne trajectvoorziening ingericht. Binnen de trajectvoorziening kunnen leerlingen begeleiding en ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van leren plannen/organiseren. Daarnaast kunnen de leerlingen die gebruik maken van de trajectvoorziening terugvallen op de begeleiding in de trajectvoorziening als het in de reguliere les(sen) even niet lukt.

Leerwegondersteuning en Praktijkonderwijs

Het samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland heeft in het kader van leerwegondersteuning gekozen voor de opting-out mogelijkheid en populatiebekostiging ingevoerd. Zie voor de afspraken die hierover binnen het samenwerkingsverband met de schoolbesturen zijn gemaakt het document pdf ‘Verdeelsleutel en afspraken populatiebekostiging 2019’ (180 KB) .

Voor toelating tot het Praktijkonderwijs gelden landelijke criteria en moet er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd.

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Het VSO is de verzamelnaam voor alle opleidingen die specialistische en intensieve begeleiding binnen. Hier kun je terecht als je een handicap of een beperking, leerstoornis, langdurige ziekte of gedragsproblemen hebt.

Het VSO bestaat uit vier clusters. In samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland is een cluster 3 VSO-school aanwezig. Omdat er binnen de grenzen van het samenwerkingsverband geen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, cluster 4, zijn gevestigd, is het samenwerkingsverband aangewezen op aanbod van dat type onderwijs in de omliggende regio's. Cluster 3 biedt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking of langdurige ziekte; cluster 4 aan kinderen met stoornissen of gedragsproblemen.

Voor het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Hierbij geldt de procedure zoals omschreven bij ‘Toeleiding procedures’ en in het document ‘Ondersteuningstoewijzing’.