Jongeren delen hun leven niet in stukjes. Het heeft veel verschillende facetten, maar thuis, school, werk en vrijetijdsbesteding vormen voor hen in de meeste gevallen een organisch samenhangend geheel en hebben veel invloed op elkaar. Dat maakt een integrale benadering belangrijk: als samenwerkingsverband hebben wij daarom een intensieve samenwerking met gemeenten en aangesloten partners vanuit de jeugdhulp.

De gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Castricum en Uitgeest zijn de gemeenten die vallen binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdhulp, gezondheidszorg, veiligheid, arbeidstoeleiding, dagbesteding en tal van andere voorzieningen rond jongeren. Met deze gemeenten is er jaarlijks minimaal twee keer per jaar Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) om de beleidsplannen over en weer te bespreken. Om beleid van gemeenten en samenwerkingsverband op elkaar te laten aansluiten is er tevens frequent regiegroep-overleg waarin relevante thema’s worden besproken en de OOGO’s worden voorbereid. In de regiegroep Passend Onderwijs en Jeugd(hulp) zitten de beleidsmedewerkers vanuit SWV VO MK, SWV Passend Onderwijs IJmond en de beleidsambtenaren onderwijs en jeugd vanuit de betrokken gemeenten. Er is commitment gevonden in een pdf startnotitie ‘Onderwijs – Jeugdhulp’ (428 KB) waarin gezamenlijke uitgangspunten zijn beschreven. Deze zijn ook verwerkt in het ondersteuningsplan.

Voor zicht op het aanbod op jeugdhulp verwijzen wij graag naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (Kennemerland) en het Sociaal Team (BUCH).