Passend onderwijs

In augustus 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs van kracht. Op die datum moeten alle schoolbesturen, verenigd in een samenwerkingsverband, een dekkend aanbod van passend onderwijs voor alle leerlingen in hun regio gerealiseerd hebben. Schoolbesturen hebben zorgplicht: zij zorgen ervoor dat de leerlingen die zich bij hen hebben aangemeld een passend onderwijsaanbod krijgen; hetzij bij henzelf, hetzij bij een ander schoolbestuur. De doelstellingen voor alle samenwerkingsverbanden zijn:

 • alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen passend onderwijs;
 • er is een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen
 • alle leerlingen maken een ononderbroken ontwikkelingsproces door.                                                

De scholen binnen het Samenwerkingsverband beschrijven hun ondersteuningsaanbod in een ondersteuningsprofiel. Daarin staat wat zij hun leerlingen kunnen bieden. Het samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland heeft de visie en het dekkend aanbod beschreven in het Ondersteuningsplan. In het Ondersteuningsplan staat onder andere beschreven:

 • hoe de scholen met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd
 • welke basisondersteuning elke school binnen het samenwerkingsverband biedt
 • hoe de beschikbare middelen worden verdeeld
 • op welke wijze verwijzing naar het speciaal onderwijs plaatsvindt
 • hoe ouders geïnformeerd en betrokken worden.

Vanuit de visie op Passend Onderwijst werken wij vanuit een integrale efficiënte benadering en aanpak met aangesloten partners vanuit Jeugdhulp. Dit zijn partners uit diverse organisaties vanuit de regio waarmee wij intensief en vol vaart maar zorgvuldig, een werkwijze uit werken. Want voor ons is het duidelijk dat onderwijs het niet alleen kan en wil doen. Daarom zetten wij in op vroegtijdige en effectieve ondersteuning, waarbij - vanaf het begin- essentieel is dit in samenspraak met ouders en de leerling te doen.

De stelselwijzigingen Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg vervullen hierin niet alleen een katalyserende rol, maar scheppen ook de kaders voor nauwe samenwerking en een omslag in benadering: praten mét ouders en de jongeren in plaats van óver hen en daarbij uitgaan van mogelijkheden, gericht op versterken van eigen kracht en een integrale aanpak.

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland heeft per 1 januari 2013 formeel het Onderwijsschakelloket ingericht. Deze wordt het RASTT genoemd. (regionaal advies schakel toetsing team).  4 Hoofddoelstellingen van het RASTT:

 1. Monitoring van gegevens en de kwaliteit en resultaten van geïndiceerde arrangementen voor leerlingen  binnen het SWV. Deze functie is gerelateerd aan de taakstelling “Monitoring gegevens Aanbod” binnen Passend Onderwijs.
 2. Onderzoek; ontwikkeling en advies aan/voor scholen t.b.v. individuele casuïstiek maar ook systeemondersteuning. Deze is gekoppeld aan het aanbod van de trajectvoorziening en expertiseontwikkeling aan schoolteams. Hier kunnen ook bv. basisscholen en ouders via de VO-scholen een aanmelding doen voor bespreking van de casus of beantwoording van de vraag voor een gericht advies richting Voortgezet onderwijs.
 3. Toewijzingsfunctie van arrangementen zoals Onderwijsarrangementen op Maat. Hierbinnen vallen ook de Toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing en begeleiding binnen-en van Speciaal Onderwijsvoorzieningen.
 4. Nieuw zal zijn het afgeven dan de PRO-verklaringen. En het afgeven en toetsen van de LWOO-aanwijzingen;

Hoe de route naar het RASTT voor ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte of het voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklraing voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs verloopt, kunt u lezen in de  documenten onder de knop Ouders  en Documenten op deze website.