Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR), dat is verplicht op grond van de wet passend onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Ouders, leerlingen en docenten hebben medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van het samenwerkingsverband. Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (in cluster 3 en 4) zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband.

De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR volgt ook de uitvoering van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema's in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarom komt de OPR vaker bij elkaar dan wettelijk verplicht is.

Hoeveel leden heeft de OPR?

De OPR heeft op dit moment 8 leden. Er zijn geen vacante plaatsen. De schoolbesturen die lid zijn van het bestuur van het samenwerkingsverband hebben ieder 2 zetels, 1 voor een vertegenwoordiging namens het personeel en 1 voor een vertegenwoordiger namens ouders/leerlingen.

Hoe vaak komt de OPR bij elkaar?

De OPR komt vier of vijf keer per jaar bij elkaar.

Hoe is de OPR georganiseerd?

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat onder andere beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en verlopen, hoe er wordt gestemd en waar stukken van de OPR in te zien zijn. De OPR heeft een voorzitter en een secretaris uit haar midden.

Kan iedereen lid worden van de OPR?

De leden van de OPR moeten ouders, docenten en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn. Wanneer geen leerlingen zich kandidaat stellen, mogen deze zetels ingevuld worden door ouders. Het bevoegd gezag heeft de taak serieus te zoeken naar beschikbare kandidaat-leerlingen.

Welke rol hebben ouders in de OPR?

Ouders kunnen deelnemen aan de OPR als ze ouder zijn van een kind dat naar één van de scholen in het samenwerkingsverband gaat. Een aanbeveling is om ouders af te vaardigen die affiniteit hebben met het onderwerp, bijvoorbeeld als hun kind extra ondersteuning krijgt. Ouders in de OPR hebben een instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Daarmee is gewaarborgd dat ook de belangen van ouders worden meegewogen.

Wie is er verantwoordelijk voor het oprichten van de ondersteuningsplanraad?

Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het inrichten van de juiste medezeggenschapsstructuur en dus voor het oprichten van de ondersteuningsplanraad. De medezeggschapsraden van de scholen hebben hierin echter een belangrijke rol. Zij vaardigen de leden van de ondersteuningsplanraad af. De (Gemeenschappelijke) MR ziet er op toe dat het bevoegd gezag ook in dit verband zijn verantwoordelijkheid neemt.

Wat als de ondersteuningsplanraad niet instemt met het ondersteuningsplan?

Als de ondersteuningsplanraad niet instemt met het ondersteuningsplan, dan moet het samenwerkingsverband het geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap. Deze commissie doet een bindende uitspraak over het geschil.

Waar kan ik meer informatie vinden over de OPR?

Veel algemene informatie is te vinden op de website van het landelijk steunpunt.