Nieuwsflits ATTN


Nieuwsflits vanuit de samenwerkingsverbanden VO Zuid- en Midden-Kennemerland
Onderwerp: ATTN (ArbeidsToeleiding en TrainingsNetwerk)


Januari 2017                                                                                                                 

Nieuwsflits vanuit de samenwerkingsverbanden VO Zuid- en Midden-Kennemerland

Onderwerp: ATTN (ArbeidsToeleiding en TrainingsNetwerk)

Inleiding:

In 2016 is er vanuit betrokkenen uit het werkveld het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijke aanpak van knelpunten en zorgen rondom de doorstroom van jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren zitten vooral op het pro, v(s)o, het mbo en enkelen op het vmbo. De gemeenschappelijke ambitie is om voor deze jongeren een sluitende aanpak te realiseren, waardoor overgangssituaties tussen opleidingen, voorzieningen en organisaties minder kwetsbaar worden, en keuzes die er vanuit die partijen met de jongeren en ouders gemaakt worden een gezamenlijk verantwoordelijkheid van alle betrokkenen zijn.

Hiervoor is het noodzakelijk dat trajecten, verwachtingen en perspectieven goed op elkaar worden afgestemd en de inzet van alle betrokkenen zo maximaal mogelijk georganiseerd wordt. Deze ambitie omvat ook dat de casusregie duidelijk wordt belegd en daarmee de invulling van een passend traject voor de doelgroep leerlingen goed en breed gedragen vorm gegeven kan worden.   Om dit te kunnen realiseren is er door betrokken bestuurlijke partijen binnen de RMC-regio gekozen om te investeren op een gemeenschappelijke koers en organisatie. Hiertoe is een opdracht voor het realiseren van het ATTN  geformuleerd. Er is externe projectleiding benaderd om onder de paraplu van VSV aan het ATTN verdere invulling te geven en activiteiten tot ontwikkeling van zaken in te zetten.

Wat houdt het ATTN in:

Het ATTN heeft als doelstelling om vanuit een regionaal gezamenlijke aanpak een samenhangend en dekkend aanbod voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. Om die gemeenschappelijke aanpak goed te kunnen organiseren is er een startnotitie geschreven (zie “Startnotitie ATTN”, november 2016; deze is te vinden op de website van het swv vo Zuid-Kennemerland  www.swv-vo-zk.nl  en van het swv-vo Midden-Kennemerland www.swvvomk.nl ).

In de notitie wordt o.a. een beschrijving gegeven van:

De huidige situatie van de beoogde doelgroep, het huidige aanbod en de knelpunten die er liggen in het realiseren van een passend aanbod, dan wel sluitende aanpak voor deze doelgroep.
Conclusies en aanbevelingen die de geconstateerde bevindingen hebben opgeleverd.
Een beschrijving en uitwerking voor direct concreet in te zetten acties.
De beoogde aanpak van een gedegen invulling van een goed functionerend dekkend netwerk. Binnen de beoogde aanpak en organisatie van het ATTN wordt gefocust op de volgende vier pijlers:

Het tijdig in beeld hebben en monitoren van alle leerlingen die uitstromen vanuit de opleidingen/voorzieningen.
Planmatig en structureel in beeld brengen en houden van de leerlingen met risico op uitval en verbindingen leggen en bewaken op de schakelmomenten. Zicht krijgen op knelpunten binnen (ontbrekend) aanbod en systemen, analyse van trends en topics
Verbindingen leggen om tot passende, gedegen oplossingen te komen en deze te borgen.

Twee actiepunten zijn voor de komende periode uitgelicht:

Er zullen uitstroomtafels worden georganiseerd op de verschillende scholen. De uitstroomtafel heeft als doel om door een gezamenlijke bespreking en aanpak van onderwijs en gemeente, tijdig uitstroomoplossingen te realiseren en daarmee een sluitende overgang naar een passend vervolgtraject te borgen.

De organisatie en inzet van een Regioteam. Het Regioteam ATTN is belast met de snelle aanpak van knelpunten rondom trajecten van jongeren die vast dreigen te lopen in het huidige beschikbare aanbod en het systematisch sturen op processen welke een bestuurlijke commitment hebben gekregen van de aangeslotenen. Dit doen zij door:

Analyse en monitoring van gegevens en output van de uitstroomtafels
Verbindingen leggen om tot passende oplossingen te komen
Het aanjagen van dreigende vastgelopen trajecten of vastlopende systemen.

Het is kort dag maar desondanks is het streven om de uitstroomtafels al in de komende maanden voor te bereiden en plaats te laten vinden op de verschillende scholen. Voor de organisatie en borging van de hierboven beschreven uitgelichte acties, vragen wij aan de directies van de betreffende scholen, maar ook aan Gemeenten, een actieve inzet om hun medewerkers (IB-er/ZOCO/Decanaat) te faciliteren in tijd en beschikbaarheid voor de uitstroomtafel(s). Aan de uitstroomtafels (en de voorbereiding hiervan) zullen ook Consulenten Passend Onderwijs van de samenwerkingsverbanden worden gekoppeld.

Aan de directies wordt hiermee gevraagd om de informatie in de bijlagen aan de betreffende medewerkers te doen toekomen. De directies zullen ook nog rechtstreeks benaderd worden door de projectleiding voor een aanvullende toelichting en uitleg van de beoogde aanpak en werkwijze.

 

De projectleiding ATTN

Nenette Dieleman en Seline Kloosterman

‹ Terug naar het overzicht

Collega's

Frits Wichers Frits Wichers
lid Adviesraad SWV VO Midden Kennemerland